June 20, 2011

English - Ilocano Dictionary

Nothing - naimas na idengdeng
Incomin - agpak pakadan agawid
Juice - taga salakan ti basol tayo
Ceiling - palayaw ni celina
Say it - garampang nga babae
Rating - nagtubo nga lasag
To Call - nagsina nga tulang
To Cling - nagan ti billit
A Claw - pagga-o ti innapoy
Turn it - naka isbo ti bassit
The Goal - lider ti goin bulilit
Dully Can - pagluttuan ti makan
Table - natangkken na takki
Cotton - babassit na agkakarayam jay nasam-it
Waiting - tayaan iti numero
A Booth - nakali nga daga
Arm men - agdiga ti mabalin nga manobyo wenno nobya
Aging kit - marigatan na umanges
A Tongue - isagana para kadagiti kararwa
Back - baket nga balasang
Bug teeth - agmauyong, adda dadael utek na
Buttock - agbirok ti kabibi jay karayan
Cruising - pummurarw nga kudil no kudkudem, awan losyon na
Dog gong - timmangken nga buteg
Dog Youth - narugit ken nawara
Jack it - pagbadu a nu nalamiis
Free - pinabassit nga paggawag ken kumpare
Mutton - dakkel ti bagi na
Nursing - palayaw ni baket narcisa
Pan rest - iruar ti buteg jay agong


2 comments:

Anonymous said...

lol...

JohnRich1372 said...

Nakakat Katawa! :D

Post a Comment